Stránok, popisujúcich inštaláciu a konfiguráciu mailservera, je kopa, ale nájsť niekedy riešenie na určitý problém býva dosť ťažké. Ja som na mailový server uprednostnil systém postfix+cyrus z dôvodu dobrej konfigurovateľnosti a bezpečnosti postfixu (podobne aj cyrusu :).

Ja používam výhradne distribúciu Linux/Debian (stable) a preto sa nebudem podrobne zaoberať samotnou inštaláciou jednotlivých balíkov (it’s so easy ;). Samozrejme, ak si potrpíte na najnovšie verzie jednotlivých balíkov, tak si ich môžete stiahnuť z internetu (na ich vyhľadanie skúste použiť www.google.com).
Takže ako MTA použijeme vyššie spomínaný postfix, ako POP3 a IMAP daemon cyrus, POP3S a IMAPS stunnel a pre web rozhranie IMP. Poštu z postfixu spracujeme procmailom a pošleme spamassassinu (kvôli filtrovaniu spamu). Inštalácia IMP-u vyžaduje balík horde, PHP4, MySQL, apache-ssl (resp. apache, ale my uprednostníme apache-ssl ;-).

 • Konfigurácia postfixu:
 • /etc/postfix/main.cf:
  command_directory=/usr/sbin
  daemon_directory=/usr/lib/postfix
  program_directory=/usr/lib/postfix
  smtpd_banner=$myhostname ESMTP $mail_name
  setgid_group = postdrop
  biff = no
  append_dot_mydomain=no
  myhostname=mail.mojadomena.sk
  mydomain=mojadomena.sk
  alias_maps=hash:/etc/aliases
  alias_database=hash:/etc/aliases
  myorigin=/etc/mailname
  mydestination=localhost, mojadomena.sk, mail.mojadomena.sk
  mynetworks=127.0.0.0/8,158.195.1.0/24
  #nastavíme vlastnú sieť 😉
  relay_domains=$mydestination, $mynetworks
  mailbox_command=procmail -a “$EXTENSION”
  mailbox_size_limit = 0
  recipient_delimiter=+
  mailbox_transport=cyrus
  #doručovať maily bude samotný cyrus (toto však spravíme cez procmail kvôli spamassassinu)
  virtual_maps=hash:/etc/postfix/virtual #nastavíme cestu, kde sa budú nachádzať naše virtuálne domény
  transport_maps=hash:/etc/postfix/transport #ak budeme mať klientov, ktorý budú mať vlastný mailový server a náš bude plniť iba úlohu záložného servera
  header_checks=pcre:/etc/postfix/header_checks #budeme kontrolovať príjemcov, resp. samotných adresátov
  body_checks=regexp:/etc/postfix/body_checks
  #kontrola tela mailov (ich príloh)
  maps_rbl_domains=relays.ordb.org
  smtpd_client_restrictions=reject_maps_rbl
  V súbore master.cf si skontrolujeme, resp. pridáme nasledovný riadok:
  /etc/postfix/master.cf:
  cyrus unix – n n – – pipe
  flags=R user=cyrus argv=/usr/bin/procmail -p /etc/procmailrc EXTENSION=${extension} USER=${user}

  /etc/postfix/virtual:
  #
  # Virtuálne domény
  #
  mojadomena.sk VIRTUAL
  virtualnadomena1.sk VIRTUAL
  virtualnadomena2.sk VIRTUAL

  #
  # Emailové kontá
  #
  #
  # doména mojadomena.sk
  #
  peter@mojadomena.sk peter
  lucia@mojadomena.sk lucia

  #
  # doména virtualnadomena1.sk
  #
  michal@virtualnadomena1.sk michal
  peter@virtualnadomena1.sk peter2
  obaja@virtualnadomena1.sk michal peter2
  jan@virtualnadomena1.sk jan@pobox.sk

  #
  # doména virtualnadomena2.sk
  #
  peter@virtualnadomena2.sk peter
  peter.demo@virtualnadomena2.sk demo

  /etc/postfix/transport:

  domenazakaznika.sk smtp:mail.domenazakaznika.sk
  domenazakaznika2.sk smtp:192.145.32.23

  /etc/postfix/header_checks:

  /^From: .*@mail-gerant\.com/ REJECT
  /^To: .*@mail-gerant\.com/ REJECT Domena mail-gerant.com je blokovana!

  Nastavenie spôsobí odmietnutie všetkých emailov pre/z doménu/domény mail-gerant.com. Ak sa za REJECT nenachádza text, email bude odmietnutý bez akéhokoľvek upozornenia. Ďalšie možnosti sú: IGNORE (vymaže header z emailu), WARN (zapíše do logu header s upozornením).
  /etc/postfix/body_checks:

  /^(content.*[[:space:]]+|[[:space:]]*)(filename|name)= “.*\.(scr|pif|exe|com|bat|shs|shb|vxd|rm|chm|vbs|ini|cmd|do|hta|xl|reg|lnk|js|jse)”/ REJECT Vas e-mail bol zrejme nainfikovany virusom, alebo obsahoval nepovolene subory a preto nebol doruceny. (Your e-mail appears to be infected by a virus or contains illegal files and therefore it has not been delivered.)

  Odfiltrujeme z emailov všetky súbory s príponami .scr, .pif, .exe, .com… Po úpravách /etc/postfix/virtual (resp. transport) musíme danú table aktualizovať:
  root# postmap /etc/postfix/virtual
  root# /etc/init.d/postfix reload

  Po úpravách /etc/aliases použijeme:
  root# postalias /etc/aliases
  root# /etc/init.d/postfix reload

  Po úpravách /etc/postfix/header_checks (resp. body_checks) stačí reloadnúť postfix..

 • Konfigurácia procmailu:
 • Cez procmail budeme posielať emaily spamassassinu. V adresári /var/spool/cyrus/ si vytvoríme adresár log s právami 750 a vlastníkom cyrus:mail. Adresár bude slúžiť na logy o doručení emailov jednotlivým užívateľom.
  /etc/procmailrc:

  HOME=/var/spool/cyrus
  DELIVERMAIL=/usr/sbin/cyrdeliver
  LOGFILE=/var/spool/cyrus/log/$USER.log
  #logovanie doručovania emailov jednotlivým užívateľom

  :0fw
  | /usr/bin/spamc | $DELIVERMAIL -e $USER

  :0
  /dev/null

 • Konfigurácia spamassassina:
 • Postačí nám prednastavená konfigurácia, kto sa chce ale vyhrať, medze sa nekladú 😉
  V /etc/default/spamassassin zmeníme ENABLED=0 na ENABLED=1, OPTIONS=”-c” zmeníme na OPTIONS=”-F 0 -x” a spustíme samotného spamassassina: /etc/init.d/spamassassin start.
  V adresári /var/spool/cyrus si vytvoríme adresár .spamassassin, do ktorého si skopírujeme súbor /etc/spamassassin/user_prefs.template pod názvom user_prefs: /var/spool/cyrus/.spamassassin/user_prefs. V ňom si môžeme definovať vlastné pravidlá na kontrolu spamu. Vlastníkom spomínaného adresára a súboru bude cyrus:mail.
  Štandardne nastavený spamassassin bude do poľa Subject u emailov, ktoré spĺňajú podmienky spamu, pridávať na začiatok reťazec *****SPAM*****. Samozrejme si môžeme nastaviť pravidlo, ktorým sa dané emaily budú automaticky mazať.

 • Konfigurácia cyrusu:
 • Cyrus sa spúšťa cez inetd, resp. xinetd.
  Po úpravách /etc/imapd.conf daný daemon reštartneme.
  /etc/xinetd.conf:

  service imap2
  {
  flags = NAMEINARGS
  socket_type = stream
  protocol = tcp
  wait = no
  user = cyrus
  server = /usr/sbin/tcpd
  server_args = /usr/sbin/imapd
  }

  service pop3
  {
  flags = NAMEINARGS
  socket_type = stream
  protocol = tcp
  wait = no
  user = cyrus
  server = /usr/sbin/tcpd
  server_args = /usr/sbin/pop3d
  }

  /etc/imapd.conf:

  configdirectory: /var/lib/cyrus
  defaultpartition: default
  partition-default: /var/spool/cyrus/mail/domains/mojadomena.sk
  partition-mojadomena: /var/spool/cyrus/mail/domains/mojadomena.sk
  partition-zakaznik1: /var/spool/cyrus/mail/domains/virtualnadomena1.sk
  partition-zakaznik2: /var/spool/cyrus/mail/domains/virtualnadomena2.sk
  partition-news: /var/spool/cyrus/news
  newsspool: /var/spool/news
  admins: root, cyrus
  allowanonymouslogin: no
  popminpoll: 0
  #nastavením na číslo väčšie ako 0 obmedzíme prístup medzi dvomi sťahovaniami POP na daný počet minút
  umask: 077
  quotawarn: 90
  #užívateľ bude upozornený po prekročení 90% veľkosti mailboxu
  poptimeout: 20
  defaultacl: anyone lrs

  Úprava samotného imapd.conf samozrejme nestačí, ešte musíme pridať samotných užívateľov:

  root# cyradm -user root localhost
  localhost password: ******
  localhost> help
  createmailbox, cm create a mailbox
  deleteaclmailbox, dam delete an ACL on a mailbox
  deletemailbox, dm delete a mailbox
  help get help on commands
  listaclmailbox, lam list the ACL on a mailbox
  listmailbox, lm list mailboxes
  listquota, lq list quota on root
  listquotaroot, lqr, lqm list quota roots on mailbox
  quit exit program
  renamemailbox, renm rename a mailbox
  setaclmailbox, sam set an ACL on a mailbox
  setquota, sq set quota limits

  localhost> cm user.peter mojadomena
  localhost> sq user.peter 50000
  #50MB quota
  localhost> cm user.lucia mojadomena
  localhost> sq user.lucia 10000
  localhost> cm user.michal zakaznik1
  localhost> sq user.michal 20000
  localhost> cm user.peter2 zakaznik1
  localhost> sq user.peter2 20000
  localhost> cm user.demo zakaznik2
  localhost> sq user.demo 20000
  localhost> quit

  Daných užívateľov pridáme aj do POP accounts (napr. cez userconf).

 • Konfigurácia stunnel-u:
 • /etc/stunnel.conf:

  VERIFY 1
  SERVERCERT /etc/ssl/certs/stunnel.pem
  #poprípade si vytvoríme vlastný certifikát (viď nižšie)
  ADDLOPTS -s nobody -g nogroup #stunnel spúšťame pod užívateľom nobody a skupinou nogroup
  TUNNEL pop3s -r pop-3
  TUNNEL imaps -r imap2

  Vytvorenie vlastného certifikátu:

  root# cd /etc/ssl/certs/
  root# openssl req -new -x509 -nodes -config /usr/share/doc/stunnel/examples/stunnel.cnf -days 365 -out stunnel.pem -keyout stunnel.pem
  root# chmod 600 stunnel.pem
  root# dd if=/dev/random of=temp_file count=2
  root# openssl dhparam -rand temp_file 512 >> stunnel.pem
  root# ln -sf stunnel.pem `openssl x509 -noout -hash < stunnel.pem`.0

 • Konfigurácia apache-ssl:
 • Nebudem uvádzať celý konfigurák httpd.conf, dôležité sú hlavne nasledovné 2 riadky:
  /etc/apache-ssl/httpd.conf:

  LoadModule php4_module /usr/lib/apache/1.3/libphp4.so
  AddType application/x-httpd-php .php .php3

  Prvým zabezpečíme nahratie modulu pre podporu PHP4, druhým korektné zobrazenie stránky (IMP je písaný v PHP3 a my máme PHP4 😉
  Ešte si vytvoríme SSL certifikát (platný 365 dní):
  root# ssl-certificate -days 365
  Vyplníme údaje, ako skratku krajiny, jej meno, lokalitu, meno organizácie, meno servera, email

 • Konfigurácia IMP:
 • Podobne nebudem uvádzať celý konfigurák IMP-u.
  /etc/imp/defaults.php3:

  $default->server = ‘mojadomena.sk’;
  $default->from_server = ‘mojadomena.sk’;
  $default->port = 143;
  #resp. 110
  $default->servtype = ‘imap’; #resp. pop3

  $default->folders = ”;
  $default->personal_folders = ‘INBOX.’;

  Reštartneme inetd/xinetd.
  Ešte si nastavíme firewall. Použijeme upravený Wilderkov konfiguračný skript na IPTables:

  #!/bin/sh
  IPTABLES=”/sbin/iptables”
  INIT_IPTABLES=”/etc/init.d/iptables”
  modprobe ip_conntrack_ftp
  modprobe ip_nat_ftp
  #echo “1” > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward

  # zmazame obsah vsetkych chainsov
  $IPTABLES -F -t nat
  $IPTABLES -F

  # zmazame jednotlive chainsy
  $IPTABLES -X

  # nastavime default POLICY pre incoming packety na DROP
  $IPTABLES -P INPUT DROP
  $IPTABLES -P FORWARD DROP
  $IPTABLES -N icmp_packets
  $IPTABLES -N tcp_packets_ext
  $IPTABLES -N udpincoming_packets

  echo Starting IPTables…
  $IPTABLES -N allowed

  # povolime len novovytvorene spojenia (SYN), uz vytvorene
  # (ESTABLISHED) a suvisiace s vytvorenymi (RELATED, ftp-data napr.)
  $IPTABLES -A allowed -p TCP –syn -j ACCEPT
  $IPTABLES -A allowed -p TCP -m state –state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT

  # zvysne TCP spojenia dropneme (vecicka koli portscannom)
  $IPTABLES -A allowed -p TCP -j DROP

  # Povolime Echo reply, Destinantion Unreachable, Redirect, Echo a Time Exceeded
  $IPTABLES -A icmp_packets -p ICMP -s 0/0 –icmp-type 0 -j ACCEPT
  $IPTABLES -A icmp_packets -p ICMP -s 0/0 –icmp-type 3 -j ACCEPT
  $IPTABLES -A icmp_packets -p ICMP -s 0/0 –icmp-type 5 -j ACCEPT
  $IPTABLES -A icmp_packets -p ICMP -s 0/0 –icmp-type 8 -j ACCEPT
  $IPTABLES -A icmp_packets -p ICMP -s 0/0 –icmp-type 11 -j ACCEPT

  # povolime TCP connect na SSH a SMTP (pre vonkajsi interfejs)
  $IPTABLES -A tcp_packets_ext -p TCP -s 0/0 -m multiport –dport 22,25,110,143,443,993,995 -j allowed #Povolíme porty 110(POP3), 143(IMAP), 443(https), 993(IMAPS), 995(POP3S). V podstate môžeme porty pre POP3 a IMAP zakázať a užívateľom ostanú povolené iba bezpečné POP3S a IMAPS.
  # povolime UDP reply z DNS serverov (nutne koli resolvovaniu)
  $IPTABLES -A udpincoming_packets -p UDP -s 0/0 –source-port 53 -j ACCEPT

  # pridame politiku icmp_packets, tcp_packets, udpincoming_packets
  $IPTABLES -A INPUT -p ICMP -j icmp_packets
  $IPTABLES -A INPUT -p UDP -j udpincoming_packets
  $IPTABLES -A INPUT -p TCP -j tcp_packets_ext

  # povolime lokalne spojenie
  $IPTABLES -A INPUT -i lo -j ACCEPT

  # inak povolime uz vytvorene spojenia (ESTABLISHED) a suvisiace s vytvorenymi
  $IPTABLES -A INPUT -m state –state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT

  # a pretoze sme slusni, tak odpovieme icmp-port-unreachable
  $IPTABLES -A INPUT -p TCP –syn -j REJECT
  $IPTABLES -A INPUT -j DROP

  echo done.
  $INIT_IPTABLES save active #v prípade inej distribúcie Linuxu ako je Debian, tento riadok zakomentujeme
  Tak a mailserver máme spravený! ;-D
  Special thanks to: R0B0

  Leave a Reply